•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

Амалиёт ва илмий - тадқиқот ишлари ўрганилганда, ишқаланувчи ва қўзғалувчан кесишмаларни ишдан чиқишига асосий сабаб, уларни ишқаланишдан ейилиши эканлиги кўрил. Машиналаридаги тишли узатмалар ва сирпанувчи сиртларидаги ейилишни ўрганувчи махсус қурилмалар ўрганилди. Лаборатория шароитида фойдаланиш осон бўлган ейилишни ўрганувчи қурилма тавсия қилинган.

References

АДАБИЁТЛАР

  1. Дадаханов Н.К., Азамбаев М.Ғ. Тишли узатмадаги ғилдиракларнинг ейилишини ўрганиш. // НамМТИ. Илмий-техника журнали. 2018, № 3, с. 56-58.
  2. Отабаев И, Дадаханов Н. Машинасозлик дастгоҳларида ишқаланувчи детал сиртларининг ейилиш сабабларини ўрганиш. Магистрантларнинг анъанавий III - илмий - амалий конференцияси материаллари. - Наманган .: НамМПИ, 2003. с.10-11.
  3. Икрамов Ў. Триботехника. - Тошкент .: Ўзбекистон, 2003. 336 б.
  4. Горкунов Д. Н. Триботехника. - Москва .: Машиностроение, 1989. с. 328.
  5. Дадаханов Н.К., Бобоев У.А. Валларнинг ейилган қисмини пайвандлаш йўли билан тамирлашнинг самарадорли усулини тадқиқ қилиш. // НамМТИ. Илмий-техника журнали. 2019, № 2, с. 143-149.
  6. Отабаев. И., Саматов.Ж., Дадаханов Н. Тишли ғилдиракларнинг ейилишини ў // ФарПИ. Илмий - техника журнали. 2003. №3. с. 51-53.
  7. Саримсакова С. И., Каримов.Р., Дадаханов Н. Изучение уменьшения износа зубчатых передач // ФарПИ. Илмий - техника журнали. 2005. №2. с. 114-115

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.