•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

Maqolada to'rt g'ildirakli traktorning nishab harakati xususiyatlari tasvirlangan. Traktorning old va orqa g'ildiraklariga tushgan massalarni hisobga olgan holda traktorning erga nisbatan reaktsiyasi, qarshilikning og'irligi va kuchi hisoblab chiqilgan, shuningdek g'ildirakning harakatlanishi paytida g'ildirakning ezilishi qiyalik tahlil qilindi.

References

[1] Miroshnichenko AN Avtomobil va traktor nazariyasi asoslari. Tomsk. Nashriyot uyi. TGASU, 2014 yil.

[2] Vasilev AN Python misollarda. dasturlash bo'yicha amaliy kurs, 2016 yil.

[3] Mark L. Biz Python dasturini o'rganamiz. To'rtinchi nashr. Sankt-Peterburg-Moskva., 2011 yil.

[4] Guskov V.V. Traktorlar. Nazariya. 1977 yil.

[5] Kutkov GM traktorlar va mashinalar. Nazariya va texnologik xususiyatlar. 2004 yil.

[6] GI Gladov. Traktorlar: Qurilma va texnik xizmat. 1999 yil.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.