•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

Annotatsiya — Hozirgi kunda elektr energiyasi misli ko'rilmagan o'zgarishni boshdan kechirmoqda. So'nggi vaqtlarda hamma sohada sun'iy intellekt usullaridan foydalanishga katta e'tibor beriladi. Bo'lim maqolalarida beshta shinadagi aktiv va reaktiv quvvat yuklamalari berilib, har bir shinadagi ishlash va boshqaruvning og'ishi burchagini aniqlashni Nyuton - Rafson va Sun'iy Neyron Tarmoq usulidan foydalanib echilgan. Dastur, Sun'iy Neyron Tarmoq usulida topilgan natijalar Nyuton - Rafson usuli bilan taqoslangan.

First Page

I KIRISH Ma’lumki, insoning miyasi va asab tizimi ko‘plab asab hujayralari - neyronlardan tuzilgan, Ular nerv tolalari bilan o‘zaro bog‘langan. Asab tolalari o‘zaro axborot almashish, retseptorlardan signallarni qabul qilish va boshqaruv impulslarini effektorlarga uzatish uchun xizmat qiladi. Asab tizimi va miya 100 mlrddan ortiq asab hujayralaridan iborat.

Last Page

IV XULOSA Elektr sistemasida quvvat oqimini tahlil qilishning asosiy muammosi qisqa vaqt ichida ko‘p parametrlarni tahlil qilish kerakligidir. Bu muammoni bartaraf etish uchun bir qancha zamonaviy elektr sistemasida quvvat oqimini tahlil qilish metodlardan biri SNTdir.

References

REFERENCES

[1] Q.A.Ismoilov Sh.A.Ermatov V.A.Abduazimov A.T.Teshaboyev, S.Z.Zaynobiddinov. Nanozarralar fizikasi, kimyosi va texnologiyalari. TAFFAKUR BO’STONI, (197):199–320, 2014.

[2] Warren S McCulloch andWalter Pitts. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. The bulletin of mathematical biophysics, 5(4):115–133, 1943.

[3] EFE Serhat Berat and Mehmet CEBEC˙I. Power flow analysis by artificial neural network. a a, 3:1, 2013.

[4] Rafael E Bourguet and Panos J Antsaklis. Artificial neural networks in electric power industry. ISIS, 94(7), 1994.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.