•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

Ушбу мақолада мураккаб обектларни башорат қилишда бир неча ёндашувлар берилган. Уларнинг асосан афзалликлари ва камчиликлари келтириб ўтилган. Маълумотларни таҳлил қилиб шу таҳлил асосида қарор қабул қилишга кўмаклашувчи алгоритмлар таҳлил қилинган. Ахборот олиш ва юбориш муваффақиятли бажарилиши учун кам хотирага эришилади

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.